No. GroupID Group Name View order Status
1 0009 Liên hệ làm việc
2 0024 Đường vào web
3 0001 Giới thiệu
4 0005 Dự án - Vật tư
5 0018 Giới thiệu
6 0020 Dịch vụ khách hàng
7 0017 Lịch cúp nước
8 0010 Thông tin cổ đông
9 0013 Các thông tin cần biết
10 0006 Quản lý mạng lưới
11 0002 Lịch sử hình thành và phát triển
12 0008 Tổng quát
13 0004 Tổng công ty
14 0007 Đoàn thể